ALGEMENE VOORWAARDEN DUET INTERIEUR BV

 

1.  Toepassing van de algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden van DUET INTERIEUR BV zijn van toepassing op alle diensten verstrekt door DUET INTERIEUR BV en op alle overeenkomsten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offertes en contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 • Door het aanvaarden van de offerte of het plaatsen van een opdracht of bestelling, erkent de klant de algemene voorwaarden van DUET INTERIEUR BV te aanvaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.3. DUET INTERIEUR BV heeft steeds het recht om haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

2.  Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

 • De offertes zijn bindend vanaf datum van de email én bij goedkeuring van de klant (hetzij ondertekend per post, hetzij per goedkeuring van email) en blijven 1 maand geldig vanaf de offertedatum. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de klant. Ingeval van onvolledige of onjuiste informatie die de prijzen of kosten van de offerte beïnvloeden, is DUET INTERIEUR BV gerechtigd om de prijzen éénzijdig aan te passen. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 • Voorzieningen, opgelegd door de veiligheidscoördinator, zijn niet in de offerte begrepen, tenzij anders Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

2.3. DUET INTERIEUR BV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de werken en producten, welke zij gebruikt of gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht, behoudens afwijkingen overeengekomen tussen DUET INTERIEUR BV en de klant in een schriftelijke overeenkomst.

2.4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden die werken en producten van DUET INTERIEUR BV, in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens afwijkingen overeengekomen tussen DUET INTERIEUR BV en de klant in een schriftelijke overeenkomst.

2.5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven de eigendom van DUET INTERIEUR BV, beschermd door de
intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik. DUET INTERIEUR BV behoudt zich het recht voor enigerlei schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek van DUET INTERIEUR BV moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven door de klant.
2.6. Ontwerpen die niet resulteren in een uit te voeren opdracht, zullen tegen het gangbare uurtarief, vermenigvuldigd met de gepresteerde uren om het ontwerp te maken en te bespreken, worden afgerekend.

 

3.  Uitvoering van de werken

 • De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van BUILDWISE, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 • De uitvoering van de werken geschiedt zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de De prijzen, hoeveelheden, oppervlaktes en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Opmetingen worden steeds bij benadering en dus ter informatieve titel opgegeven.
 • Stromend water en elektriciteit, verwarming en toilet zijn te voorzien door de klant op de werf. Bij gebreke hieraan zal DUET INTERIEUR BV de kosten voor het zelf aanleveren van water, elektriciteit en verwarming doorrekenen aan de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en DUET INTERIEUR BV genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

3.4. Vóór de aanvang van de werken die binnenshuis plaatsvinden, dienen de ruimten waarin de werken moeten uitgevoerd worden, wind- en waterdicht te zijn, alsook voldoende beschermd tegen vochtigheid en temperatuurschommelingen. In voorkomend geval zijn de verwarmingskosten om een binnentemperatuur van minimum 5°c te bekomen, volledig ten laste van de klant.

 • De klant staat in voor alle voorzieningen betreffende de veiligheid en bereikbaarheid van de ruimten waarin de werken uitgevoerd Noodzakelijke nivellering van de oppervlakten zullen integraal ten laste zijn van de klant. De klant zal voor zover mogelijk de toegang tot de ruimten waar DUET INTERIEUR BV werken uitvoert, verbieden voor derden. Dit geldt ook voor de ruimten waar werken werden uitgevoerd, maar nog niet kunnen betreden worden.
 • De klant zal de nodige parkeerruimte voorzien ter plaatse van de Wanneer deze parkeerruimte zich op de openbare weg bevindt, dient de klant in te staan voor alle nodige vergunningen en/of taksen die daarvoor nodig zijn. De klant zal hier alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn. Parkeergeld en/of boetes ingevolge de parkeerplaatsen op de openbare weg zijn uitsluitend voor rekening van de klant.
 • Indien de toestand van de ruimten niet toelaat om op de voorziene startdatum met de werken aan te vangen, zullen de reeds gemaakte kosten toch aangerekend worden aan de klant. Dit geldt ook wanneer de werken niet vlot kunnen uitgevoerd worden door hinder van derden.
 • Afval van door de klant aangekochte goederen zal enkel tegen betaling door DUET INTERIEUR BV verwijderd worden ter plaatse van de
 • De voorziene uitvoeringstermijn van de werken gebeurt uiterlijk 10 weken na opmeting van het Tenzij er andere afspraken gelden tussen DUET INTERIEUR BV en de klant.
 • Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) of zelfs door derden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de totale prijs van de werken op de offerte aan DUET INTERIEUR DUET INTERIEUR BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is door DUET INTERIEUR BV.
 • Elke annulering door de klant dient schriftelijk te Ingeval van annulering vóór de aanvang van de werken, is de Klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds aangekochte materialen voor deze werken verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de prijs voor de totale werken. Ingeval van annulering tijdens de uitvoering van de werken is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds uitgevoerde werken en de reeds aangekochte materialen voor de werf, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs voor de niet-uitgevoerde werken.

 

3bis. Levering van de goederen

 • 1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De goederen die door DUET INTERIEUR BV geleverd worden, worden op risico van DUET INTERIEUR BV tot op de werf gebracht in het gebouw van de klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet-geïncorporeerde

goederen blijven eigendom van DUET INTERIEUR BV zolang de factuur met betrekking

tot deze goederen niet werd betaald (eigendomsvoorbehoud). De eigendomsoverdracht van de goederen die via de webshop worden aangekocht, vindt plaats op het ogenblik dat de factuur integraal wordt betaald (zie ook infra: 6.1). Deze goederen worden op risico van DUET INTERIEUR BV tot bij de klant gebracht. Voormeld risico houdt op te bestaan op het ogenblik dat deze goederen zich onder de klant bevinden.

De klant zal de nodige parkeerruimte voorzien op de plaats van de levering. Wanneer deze parkeerruimte zich op de openbare weg bevindt, dient de klant in te staan voor alle nodige vergunningen en/of taksen die daarvoor nodig zijn. De klant zal hier alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn. Parkeergeld en/of boetes ingevolge de parkeerplaatsen op de openbare weg zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

3bis.2. Wordt overeengekomen dat de klant de goederen zelf afhaalt, dan draagt de klant het risico op het ogenblik dat deze de goederen onder zich heeft. Indien de klant de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarloon worden aangerekend.

 

3bis.3. De klant wordt geacht de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten worden niet meer aanvaard na 5 kalenderdagen na de levering of na behandeling of gebruik ervan. Wordt de klacht door DUET INTERIEUR BV gegrond geacht, dan heeft DUET INTERIEUR BV de keuze om ofwel de goederen te vervangen dan wel het factuurbedrag te crediteren.

3bis.4. Ingeval van onjuiste levering geldt een teruggaverecht voor de klant van 5 kalenderdagen na de levering. Beschadigde of geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen.

3bis.5. De kosten van levering zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zijn de kosten hiervan ten laste van de klant. Pallets, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van DUET INTERIEUR BV. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van DUET INTERIEUR BV en op eigen kosten terug te bezorgen. Indien DUET INTERIEUR BV deze beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient zij DUET INTERIEUR BV schadeloos te stellen.

3bis.6. Ingeval van vertraging of gebreken in de levering, kan de klant zich niet op kosten van DUET INTERIEUR BV elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

4. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

 • Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing en uitvoering van de werken geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de plaatsing bestonden moeten aan DUET INTERIEUR BV binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormen.

 • De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in artikel 1792 en 2270 BW is, waar wettelijk voorzien, van
 • Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan DUET INTERIEUR BV aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De waarborg dekt evenwel niet:

 • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
 • de schade veroorzaakt door slecht onderhoud van de materialen, bijvoorbeeld het niet tijdig wegnemen van condens bij meubels en interieurelementen in vochtige ruimtes, zoals badkamer, keuken, …;
 • de schade veroorzaakt door overmacht;
 • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
 • vorst- of
 • Indien bepaalde onderdelen van de werken of van de opdracht door derden worden uitgevoerd, is DUET INTERIEUR BV voor deze onderdelen alsook voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • DUET INTERIEUR BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden, waaronder gevolgschade en
 • DUET INTERIEUR BV is gerechtigd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 • DUET INTERIEUR BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige
 • De klant alleen, en dus bij uitsluiting DUET INTERIEUR BV, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving, waaronder maar zonder beperkend te zijn, bouwvergunningen.
 • De uitvoerings- en leveringstermijnen zijn louter indicatief en derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Vertraging in levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van DUET INTERIEUR BV, tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen

 

4bis. Overmacht

DUET INTERIEUR BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht. Ingeval van overmacht kan DUET INTERIEUR BV de overeenkomst beëindigen of de uitvoering van de werken annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de werken uitvoeren volgens nieuwe overeengekomen termijnen en voorwaarden.

 

5. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

 • Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en/of de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen Reeds betaalde sommen kunnen in geen enkel geval worden teruggevorderd.

 

6. Betalingsmodaliteiten – voorschot – protest

 • De prijs is deze zoals vermeld op de definitieve offerte, bestelling of orderbevestiging, onder voorbehoud van DUET INTERIEUR BV behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen ingeval van uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, van prijsstijgingen (o.a. personeelskosten, indexatie, brandstofkosten, materiaal, wisselkoersen) of van heffingen van overheidswege. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.
 • Meerwerken, zijn de werken uitgevoerd bovenop de in de bestelling of orderbevestiging voorziene werken (waaronder ook herstellingswerken na schade door derden of overmacht), worden steeds uitgevoerd tegen uurtarief en tariefprijs van de gebruikte materialen.
 • Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch
 • De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden De prijs is exclusief leverings-, transport- en verzekeringskosten.
 • De werken worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Bij gebreke aan schriftelijke afspraken hierover, zullen de werken worden gefactureerd naargelang de vooruitgang ervan.
 • Bij aanvaarding/ondertekening van de offerte dient de klant een voorschot van 20% van het bedrag van de offerte te betalen tenzij andersluidend beding. Bij opmeting wordt een 2de voorschot gevraagd van 30% van het bedrag van de offerte. Vooraleer de werken kunnen worden aangevat, dient de klant een derde schijf van 30% te Na afronding van de werken wordt de resterende schijf van 20% en eventuele meerkosten gefactureerd. Reeds betaalde sommen kunnen in geen enkel geval worden teruggevorderd. Bovenvermelde bepaling geldt niet voor de aankopen via de webshop waar een onmiddellijke betaling is vereist voor het totale bedrag.
 • Alle facturen, zowel slot- als deelfacturen, zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de vestiging van DUET INTERIEUR BV, tenzij uitdrukkelijk anders Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de klant.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

 • Bij niet-tijdige betaling behoudt DUET INTERIEUR BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan DUET INTERIEUR BV bepaalt dan zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer DUET INTERIEUR BV door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan DUET INTERIEUR BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 5.1.
 • Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest ad 1% per maand (elke begonnen maand geldt als een volledige maand) vanaf de vervaldatum verschuldigd Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% en met een minimum van 250,00 euro, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Per aanmaning wordt een aanmaningkost van 10,00 euro aangerekend. Per aangetekende aanmaning wordt een aanmaningskost van 25,00 euro aangerekend.
 • Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
 • Elk protest dient per aangetekende brief aan DUET INTERIEUR BV te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest Bij        gebreke        aan        tijdig       protest        zijn       de        facturen        definitief        aanvaard        en       is        betaling        verschuldigd.
 • De klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of DUET INTERIEUR BV behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door DUET INTERIEUR BV is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de klant. De klant kan geen enkel bedrag inhouden of blokkeren.
 • Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan DUET INTERIEUR BV. Protesten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 • Bij betaling van de factuur worden de werken geacht aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant, zowel wat de prijs als de kwaliteit betreft, behoudens protest door de klant binnen de hiervoor vermelde termijn.

 

7. Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen DUET INTERIEUR BV en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

8. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

9. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 • Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van DUET INTERIEUR
 • Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen DUET INTERIEUR BV en de klant zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van DUET INTERIEUR BV.

 

11. Privacy

De persoonsgegevens van de klant die DUET INTERIEUR BV verwerkt, zijn louter dienstig voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie). DUET INTERIEUR BV neemt de nodige en mogelijke maatregelen om de ongeoorloofde toegang tot deze persoonsgegevens te verhinderen, in toepassing van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Voor meer informatie over het privacy-beleid van DUET INTERIEUR BV, kan de klant zich richten tot: uniek@duet-interieur.be.